Bądź wrażliwy na potrzeby innych

Towarzyscy sangwinicy są mało wrażliwi na potrzeby innych ponieważ są zbyt zajęci sobą. Słuchanie swoich własnych opowie ści sprawia im tyle radości, że nawet nie zauważają braku zainte resowania słuchaczy, i mogą ciągnąć swoje wywody nie bacząc ni interes grupy. Rzadko zwracają uwagę na potrzeby innych, intui cyjnie unikając problemów i trudnych sytuacji. Towarzyscy san gwinicy nie są dobrymi doradcami, ponieważ wolą mówić niż słu chać, a poza tym mają tendencję do udzielania szybkich, powierz chownych rad zupełnie nieadekwatnych do sytuacji.