Gdy mama i tata sami są jeszcze dziećmi

Anna Mochniej        27 października 2016        Komentarze (0)

Opieka i wychowanie  małego dziecka to wiele radości, ale także pełno wyzwań i wyrzeczeń.  Bardzo młodzi rodzice – ci, którzy nie ukończyli 18 roku życia – oprócz spraw związanych z ułożeniem nowego porządku dnia, pogodzenia opieki nad dzieckiem i swoim młodym życiem, muszą pamiętać o uregulowaniach prawnych dotyczących ich roli w życiu dziecka.

Osoba niepełnoletnia nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Działa i jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego, najczęściej swoich rodziców. Stąd nie może być również  przedstawicielem ustawowym dla swojego dziecka. Z tego samego powodu nie posiada władzy rodzicielskiej nad swoim dzieckiem. Najczęściej przedstawicielami ustawowymi dziecka nieletniej matki zostają jej rodzice. Nie dzieje się to jednak automatycznie. Dziadkowie zostają przedstawicielami ustawowymi na mocy orzeczenia sądu opiekuńczego. Jeżeli nie chcą oni podjąć się tego obowiązku, przedstawicielem ustawowym może zostać osoba, która będzie w stanie należycie dbać o dobro i interesy dziecka. Sąd wyznaczy kuratora, jeżeli taka osoba sama się nie zgłosi. Natomiast matka nabywa prawa rodzicielskie, gdy skończy 18 rok życia.

Ojciec może uznać dziecko pochodzące ze związku niemałżeńskiego. Dla skuteczności tej czynności wymagana jest zgoda matki dziecka. Jeżeli matka dziecka jest niepełnoletnia, nie może wyrazić zgody na uznanie. Niepełnoletni ojciec oczywiście też nie może uznać dziecka. Jeżeli natomiast ojciec dziecka jest osobą pełnoletnią i chce być jego przedstawicielem ustawowym, może wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa.

Jeśli mężczyzna nie chce uznać dobrowolnie dziecka, gdy matka lub opiekun prawny nie zgadza się na uznanie można dążyć droga sądową przed sądem rodzinnym o ustalenia ojcostwa. Złożenie wniosku jest wolne od opłat. Ustalenia ojcostwa może żądać matka, domniemany ojciec, dziecko, gdy osiągnie pełnoletniość lub prokurator. Gdy matka jest niepełnoletnia poniżej 16 roku życia wniosek składa za nią jej prawny opiekun. O ustalenie ojcostwa nie można wnosić przed urodzeniem się dziecka, można natomiast dążyć do ustalenia ojcostwa nawet po śmierci dziecka. Sąd w czasie procesu przyjmuje, że domniemanym ojcem jest mężczyzna, który co najmniej raz współżył z matką w okresie koncepcyjnym (między trzechsetnym, a sto osiemdziesiątym pierwszym dniem przed urodzeniem dziecka).

Dodatkowe uprawnienie tj. „przyśpieszone” uzyskanie pełnoletniości przysługuje kobiecie, która ukończyła 16 rok życia. Może ona za zgodą sądu opiekuńczego zawrzeć związek małżeński. Sąd wyrażając zgodę,weźmie pod uwagę dobro kobiety i nowopowstałej rodziny. Jeżeli rzeczywiście  zawrze ona związek małżeński, będzie traktowana jak osoba pełnoletnia, będzie miała pełną zdolność do czynności prawnych i zostanie przedstawicielem ustawowym dziecka. Należy zauważyć, że polskie prawo nie przewiduje podobnego ustępstwa na rzecz mężczyzny, który ukończył 16 rok życia.

A co ze szkołą? Problemem, z którym muszą borykać się bardzo młode mamy jest pogodzenie obowiązku wychowania dziecka i obowiązku szkolnego. Szkoła nie może wyrzucić uczennicy tylko dlatego, że zaszła w ciążę. Wsparcie w kontynuowaniu nauki uczennicom w ciąży gwarantuje  art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w którym czytamy: „Szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów”. Dzięki temu ciężarna uczennica może zawiesić na jakiś czas swoją naukę albo kontynuować ją indywidualnie na spotkaniach z nauczycielami (indywidualny tok nauki). Co więcej, jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla przyszłej mamy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy).

Bardzo ważne! Należy pamiętać, iż zawsze szkoła ma obowiązek powiadomić prokuraturę o ciąży uczennicy poniżej 15 roku życia (chodzi tu o możliwość popełnienia przestępstwa obcowania płciowego z małoletnią).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: