Gdy problem z kontaktami z dzieckiem przybiera na sile

Anna Mochniej        22 sierpnia 2016        Komentarze (0)

Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem, nie należą do najłatwiejszych, ponieważ zdarzają się sytuacje, w których jedno z rodziców wręcz stawia sobie za punkt honoru utrudnianie kontaktu z dzieckiem drugiemu rodzicowi. Oczywiście najbardziej tracą na tym dzieci. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie omawianej niżej instytucji weszła w życie z dniem 13 sierpnia 2011 roku, jednak część pokrzywdzonych rodziców nie wie w dalszym ciągu o obowiązywaniu takich przepisów.

Postępowanie w sprawie wyegzekwowania kontaktów z dzieckiem jest uregulowane w art. 59815-59821 Kodeksu postępowania cywilnego, zaś jego istotą jest wymierzenie kary pieniężnej osobie utrudniającej kontakty z dzieckiem na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów. Składa się ono z dwóch etapów: pierwszy – określenie wysokości kary, drugi – nakazanie zapłaty konkretnej kwoty pieniężnej. Całe postępowanie podlega jednej opłacie (40,00 zł). Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego – sądu opiekuńczego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Co do pierwszego etapu tego postępowania: do złożonego wniosku należy załączyć odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej przed sądem lub mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem (np. wyrok rozwody, postanowienie ustalające kontakty z dzieckiem). We wniosku należy wskazać konkretne sytuacje utrudniające kontakty z dzieckiem bądź polegające na niewywiązywaniu się z obowiązku utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd wyda postanowienie (przysługuje na nie zażalenie) po wysłuchaniu uczestników postępowania.

Co do drugiego etapu: jeśli osoba opiekująca się dzieckiem nie umożliwi właściwego kontaktu z dzieckiem uprawnionemu rodzicowi, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń i do stawki za naruszenie, która została wcześniej określona (sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej). Co ważne, prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. W ten sposób nałożona na rodzica kara będzie mogła być szybko wykonana – wyegzekwowana z majątku rodzica. Rodzic, który będzie chciał wszcząć egzekucję, musi przedłożyć komornikowi wniosek egzekucyjny oraz wspomniane postanowienie sądu opiekuńczego.

Ważne: egzekucja kontaktów nie będzie możliwa, gdy sposób kontaktów z dzieckiem został ustalony w inny sposób, przede wszystkim w porozumieniu pomiędzy osobą, pod której pieczą dziecko pozostaje a osobą uprawnioną do kontaktów. W takim przypadku będziemy musieli złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: