Jakich danych osobowych można żądać od rodziców zapisujących dziecko do świetlicy szkolnej

Anna Mochniej        25 lipca 2016        Komentarze (0)

Jeśli chodzi o ochronę danych osobowych to ostatnio pisałam o wyniku rekrutacji do szkoły . Dziś chcę poruszyć inny temat. Otóż nierzadko występują sytuacje gdy np. rodzice muszą dłużej popracować, chcą mieć jednak pewność, że dziecko po szkole jest pod dobrą opieką. Zazwyczaj wtedy część rodziców decyduje się na zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej. W tym celu oczywiście muszą wypełnić określoną dokumentację i podać dane osobowe. Ale czy to szkoła decyduje jakie to mają być dane? Czy od rodzica zapisującego dziecko do świetlicy szkolnej szkoła może żądać podania takich danych, jak np. ich miejsce zatrudnienia, stanowisko oraz wynagrodzenie ?

Nie, gdyż przepisy, na podstawie których działają placówki oświatowe, nie dają podstawy do pozyskiwania takich informacji, a poza tym byłyby one zbędne dla realizacji celu, jakim jest zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej.

Przetwarzanie danych osobowych przez placówki oświatowe odbywa się przede wszystkim na podstawie przepisów szczególnych w stosunku do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwłaszcza zaś ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, m.in. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Powołane rozporządzenie stanowi, jakiego rodzaju dokumentację prowadzi szkoła i jakie dane osobowe ona zawiera.

Do księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły, wpisuje się według roku urodzenia: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka.

Do księgi uczniów wpisuje się: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia, a także datę rozpoczęcia nauki w danej szkole oraz oddział, do którego ucznia przyjęto. W księdze uczniów odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

Omawiane rozporządzenie stanowi też, jakie dane powinny być zawarte w dzienniku lekcyjnym (m.in. nazwiska i imiona uczniów albo słuchaczy, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia albo słuchacza, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów),  a jakie w dzienniku zajęć w świetlicy (są to m.in. takie informacje, jak: imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy).

Z przytoczonych powyżej przepisów nie wynika, by placówka oświatowa na potrzeby zapisania dziecka do świetlicy szkolnej mogła żądać od rodziców takich danych, jak ich miejsce zatrudnienia, stanowisko oraz wynagrodzenie. Tym samym brak jest podstawy prawnej do przetwarzania (m.in. gromadzenia) takich danych osobowych. Ich pozyskiwanie może zaś prowadzić do naruszenia art. 26 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym, administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były: przetwarzane zgodnie z prawem (pkt 1), zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami (pkt 2), merytorycznie poprawne i adekwatne do celów, w jakich są przetwarzane (pkt 3).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: