Małoletni wspólnik w spółce z.o.o.

Anna Mochniej        28 lipca 2016        Komentarze (1)

Zdarza się, że  udział w spółce z.o.o. przypada w spadku np. czternastolatkowi. I tutaj powstaje pytanie: czy małoletni, który ukończył 13 lat może być udziałowcem spółki z o.o., jeśli udział nabył w drodze spadkobrania?

Jeśli np. spadkobierca wspólnika jest w wieku 13-17 lat, to posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych. O ile zatem umowa spółki z o.o. nie przewiduje ograniczeń w przedmiocie wstąpienia spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika, małoletni spadkobierca, nawet nie posiadający zdolności do czynności prawnych, może zostać wspólnikiem spółki z o.o. Jedynym ustawowym ograniczeniem jest zakaz pełnienia przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatora. Osoba taka nie może być również prokurentem spółki.

Ograniczenie w zdolności do czynności prawnych polega m.in. na konieczności uzyskiwania zgody przedstawiciela ustawowego osoby ograniczonej do ważnego dokonania czynności prawnych prowadzących do zaciągnięcia przez nią zobowiązania lub rozporządzenia prawem. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może jednakże zawierać samodzielnie umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego oraz rozporządzać swoim zarobkiem. W tym ostatnim przypadku sąd opiekuńczy może jednak postanowić inaczej. O czynnościach dokonywanych przez małoletnich  posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych piszę także tutaj.

W związku z tym, że przedstawiciele ustawowi (z mocy prawa rodzice)  posiadają uprawnienie jedynie w zakresie zwykłego zarządu majątkiem małoletniego do spraw przekraczających sprawy zwykłego zarządu wymagana będzie zgoda sądu opiekuńczego. Czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd będą m.in.: przyjęcie spadku, zbycie udziałów, nabycie dodatkowych udziałów oraz wszystkie czynności, które mogą wpływać na sytuację majątkową małoletniego, zwłaszcza w zakresie zobowiązań i obciążeń.

A jak taki małoletni może działać w spółce? Otóż uczestniczyć będzie w zgromadzeniach wspólników, w tym w głosowaniach, również przez przedstawiciela ustawowego. Z tym, że osobą reprezentującą małoletniego nie może być członek zarządu ani pracownik spółki. Należy pamiętać, że małoletniemu przysługuje również prawo do dywidendy.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Wojciech Rudzki Lipiec 31, 2016 o 23:49

Małoletni wspólnik spółki z o.o. to chyba w zdecydowanej większości w przypadku spadkobrania. Chociaż z drugiej strony spotykałem się z pomysłami ukrywania majątku w spółce na dziecko albo pomysłami dobierania dziecka jako wspólnika do spółki z o.o. po to aby uniknąć istnienia spółki ja ko jednoosobowej.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: