Mały model

Anna Mochniej        06 lipca 2016        Komentarze (0)

Moja koleżanka prowadzi agencję reklamową. Od pewnego czasu myśli o rozszerzeniu swojej działalności i o zatrudnieniu również dzieci. Poprosiła mnie o wskazówkę – czy na podstawie obowiązujących przepisów będzie mogła zaangażować do pracy w swojej agencji dzieci? Jeśli tak to jakich formalności będzie musiała dopełnić?

Kodeks Pracy w art. 3045 § 1  zezwala, aby dziecko wykonywało prace lub inne zajęcia zarobkowe nie mając jeszcze ukończonych 16 lat, ale tylko wtedy gdy prace lub zajęcia będą wykonywane na rzecz podmiotu prowadzącego działalność  kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową (o pozostałych warunkach piszę niżej).

Należy zaznaczyć, że może budzić wątpliwości na jakiej podstawie ma być świadczona praca dzieci w kulturze i reklamie: czy na podstawie umowy o pracę czy też umowy cywilnoprawnej. Wydaje się, iż podstawą w tym przypadku może być forma działalności w postaci umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Jednak należy pamiętać o wymaganiach Kodeksu Cywilnego – taką umowę w imieniu dziecka zawiera jego przedstawiciel ustawowy jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze 13 lat. W przypadku małoletnich pomiędzy 13 a 18 rokiem życia wymagana jest do zawarcia takiej umowy zgoda rodzica.

Katalogu wskazanego w art. 3045 § 1 Kodeksu Pracy  nie należy interpretować rozszerzająco, czyli np. nie wolno zatrudniać dziecka przy sprzątaniu muzeum.  Ale np.  jeżeli agencja reklamowa będzie chciała zatrudnić 9-letnie dziecko do promocji najnowszej reklamy zabawek dla dzieci może to zrobić gdy:

  • po pierwsze uzyska pisemna zgodę opiekuna lub przedstawiciela ustawowego, zwykle rodziców,
  • po drugie musi złożyć wniosek i uzyskać (wydawane w formie decyzji administracyjnej) zezwolenie inspektora pracy. Do wniosku dołączana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej i orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań dziecka do podjęcia pracy określonego rodzaju.

Po trzecie jeżeli dziecko podlega już obowiązkowi szkolnemu do wniosku dołącza się również opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Inspektor pracy, po zapoznaniu się z wnioskiem  oraz załączonymi do niego dokumentami, może wydać decyzję odmowną (przysługuje od niej odwołanie do okręgowego inspektora pracy. Natomiast  decyzja tego organu  może zostać zaskarżona do wojewódzkiego sądu administracyjnego). Właściwy inspektor pracy odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka lub zagraża wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko.

Przepisy przewidują możliwość cofnięcia wydanego zezwolenia gdy: rodzic lub opiekun prawny dziecka złoży taki wniosek – w tej sytuacji inspektor pracy nie może odmówić działania, nie bada także zasadności tego wniosku. Może też cofnąć zezwolenie z urzędu – gdy w ramach prowadzonego nadzoru organ ten stwierdzi, ze warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom określonym w wydanym zezwoleniu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: