„Nasciturus” – co to znaczy? Jakie prawa ma przyszły obywatel

Anna Mochniej        02 września 2016        Komentarze (1)

Tajemnicze określenie „nasciturus” w prawie polskim oznacza dziecko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone. Prawo przyznaje takiemu dziecku warunkową zdolność prawną w zakresie czynności, w wyniku których dziecko uzyska jakąś korzyść. Oznacza to, że jeżeli dziecko urodzi się żywe będzie mogło czerpać korzyści z dokonanych na jego rzecz działań.

Dziecko poczęte, lecz nienarodzone może zostać spadkobiercą jednak pod warunkiem, że urodzi się żywe. Oznacza to, że po urodzeniu dziecka jego przedstawiciel prawny będzie miał prawo przyjęcia w imieniu dziecka spadku po zmarłym ojcu lub innym członku rodziny, po którym dziecko ma prawo dziedziczyć.

Jeżeli dziecko poczęte zostanie uwzględnione jako spadkobierca w testamencie, jego prawo do dziedziczenia będzie również uzależnione od żywego urodzenia tego dziecka. Można dokonać również zapisu na rzecz dziecka poczętego nienarodzonego. Również w przypadku darowizny warunkiem, pod którym dziecko stanie się dysponentem darowizny jest żywe urodzenie tego dziecka. Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem.

Nie tylko prawo cywilne przewiduje ochronę dzieci nienarodzonych. Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza możliwość uznania ojcostwa  dziecka poczętego, lecz nienarodzonego. Jeżeli dziecko nie zostanie uznane przez ojca przed datą narodzin, ustalenie ojcostwa może nastąpić za pośrednictwem sądu dopiero po urodzeniu się dziecka. Jeżeli ojciec dziecka umrze przed jego narodzeniem i nie uzna dziecka przed swoją śmiercią matka dziecka, aby ustalić ojcostwo powinna wytoczyć powództwo o sądowe ustalenie ojcostwa.

Dodatkowo jeżeli ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

Z roszczeniem matka dziecka pozamałżeńskiego może wystąpić nie wcześniej niż po ustaleniu ojcostwa mężczyzny nie będącego jej mężem, czyli od chwili uznania przez niego ojcostwa lub też ustalenia ojcostwa w drodze wyrokowania. Nie ma przeszkód, aby roszczenie to łączyć z powództwem o ustalenie ojcostwa.

Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to roszczeń matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

Dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego ustanawia się kuratora, jeżeli jest to potrzebne do ochrony przyszłych praw dziecka. Można go więc ustanowić w sytuacji, gdy np. chodzi o dochodzenie uprawnień rentowych dziecka po śmierci ojca w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Kuratora ustanawia się na wniosek.

Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, w głównej mierze członek najbliższej rodziny, czyli np. drugi rodzic, czy dziadkowie. Sąd ma również możliwość ustanowienia kuratora z urzędu. Wniosek o ustanowienie kuratora składa się w rejonowym sądzie opiekuńczym, właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu matki dziecka. We wniosku należy wykazać potrzebę ochrony przyszłych praw dziecka oraz załączyć stosowne akty stanu cywilnego. Od wniosku uiszcza się opłatę sądową w wysokości 40,00 zł.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Mikołaj Wrzesień 6, 2016 o 15:34

Ciekawy artykuł.
Ile powinny wynosić roszczenia majątkowe związane z ojcostwem, które przyznaje odpowiedni Sąd przed narodzinami dziecka?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: