Nazwisko dziecka – jakie nadać i kiedy zmienić

Anna Mochniej        20 września 2016        Komentarze (0)

Celem przepisów regulujących kwestię nazwiska dziecka jest odzwierciedlenie pochodzenie tego dziecka z danej rodziny oraz utrwalenie jego przynależności do niej. W obecnych realiach sytuacja, w której rodzice noszą to samo nazwisko należy do coraz rzadszych. Jednak swoboda rodziców w jego wyborze jest ograniczona. Dowiedz się jakie zasady obowiązują przy nadawaniu nazwiska dziecku, gdy urodziło się ono po ślubie rodziców a jakie, gdy żyją oni w związku partnerskim, konkubinacie. Czy samotna matka, jeśli nada dziecku nazwisko ojca, będzie mogła zmienić je, gdy zwiąże się formalnie z innym – niż ojciec dziecka – mężczyzną?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, dziecko urodzone w trakcie trwania małżeństwa (lub przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia), nosi nazwisko będące wspólnym nazwiskiem małżonków. Gdy małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko będzie nosić nazwisko określone w oświadczeniu złożonym kierownikowi USC przy zawieraniu małżeństwa, przy czym rodzice mogę wybrać wyłącznie:

a) nazwisko jednego z rodziców;

b) nazwisko utworzone z nazwiska matki i ojca.

Np: Jeśli matka nosi nazwisko Wójcik, zaś ojciec – Kowalski, to dziecko może nosić nazwisko Wójcik, Kowalski lub Wójcik-Kowalski (Kowalski-Wójcik).

Nazwisko dziecka nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Tym samym, jeśli nazwisko któregoś z rodziców lub obu składa się z dwóch członów, to nazwisko dziecka powstanie przez połączenie pierwszych członów nazwisk, chyba że w wyniku połączenia powstałoby nazwisko, którego człony są jednakowe. Ważne!! Brak oświadczenia o wyborze nazwiska dla dzieci jest jednoznaczny z nadaniem dziecku nazwiska składającego się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

W przypadku dzieci pozamałżeńskich (urodzonych w związku partnerskim rodziców, konkubinacie, związku nieformalnym, przed ślubem rodziców) zastosowanie znajdą następujące reguły:

  1. Jeśli ojcostwo dziecka nie zostało ustalone, to dziecko nosić będzie nazwisko matki.
  2. W razie uznania dziecka przez jego ojca, będzie ono nosić nazwisko wskazane w oświadczeniach rodziców o uznaniu dziecka.
  3. W razie ustalenia ojcostwa przed sądem, o nazwisku dziecka będzie decydował sąd, wydając wyrok ustalający ojcostwo.

Ważne!! W przypadku uznania lub  ustalenia ojcostwa przed sądem, podobnie jak w przypadku dzieci pochodzących z małżeństwa, możliwy jest wyłącznie wybór nazwiska jednego z rodziców lub nazwiska utworzonego z nazwiska matki i ojca. Jeśli rodzice zdecydują się na zawarcie związku małżeńskiego już po narodzinach dziecka, będą uprawnieni do wyboru nazwiska na takich samych zasadach jak rodzice dzieci zrodzonych w małżeństwie.

W przypadku zawarcia małżeństwa przez matkę/ojca małoletniego dziecka z osobą, która nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem USC oświadczenie, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Nadanie nazwiska nie jest jednak dopuszczalne, jeśli dziecko nosi nazwisko ojca lub nazwisko utworzone na podstawie oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Jeśli dziecko pochodzi z związku nieformalnego i nosi nazwisko po ojcu, matka dziecka, wchodząc w związek małżeński z innym mężczyzną niż ojciec dziecka, nie będzie mogła nazwiska małoletniego zmienić. Inaczej jest w przypadku, gdy dziecko nosi nazwisko po matce. Jeśli matka zwiąże się formalnie z innym – niż ojciec dziecka – mężczyzną, to dziecko będzie mogło pozostać przy dotychczasowym nazwisku, dodać do niego drugi człon – nazwisko męża matki lub zmienić swoje nazwisko na nazwisko męża matki (oczywiście po złożeniu oświadczenia małżonków przed kierownikiem USC).

Rozwód rodziców nigdy nie wpływa na nazwisko dziecka. Fakt zmiany nazwiska nie ma także wpływu na obowiązek alimentacyjny. Zmiana nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat, spowodowana uznaniem dziecka, ustaleniem ojcostwa na drodze sądowej, zawarciem małżeństwa przez rodziców po jego narodzinach oraz złożeniem wniosku o zmianę nazwiska na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, zawsze wymaga zgody dziecka wyrażona osobiście.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: