Postępowanie o rozwód się przedłuża. Co z alimentami?

Anna Mochniej        04 stycznia 2017        Komentarze (0)

Powiedzmy, że jesteś w trakcie postę­po­wa­nie rozwodowego. Trwa ono już  kilka dobrych mie­sięcy, a końca niestety nie widać.  Dodat­kowo ubiegasz się w nim o ali­menty dla  dziecka. Czy jest  możliwość, aby już w trakcie procesu zapew­nić dziecku bez­pie­czeń­stwo finan­sowe? Otóż jest. W pro­ce­sie o roz­wód jak i w samo­dziel­nym  postę­po­wa­niu  o ali­menty, można ubie­gać się o tzw. zabez­pie­cze­nie ali­men­tów na czas trwa­nia postę­po­wa­nia. Jest to naprawdę dobry pomysł zwłaszcza dla osób znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji finan­so­wej dlatego warto o nie wnioskować. Na czym polega to zabezpieczenie i jak je uzyskać?

Zabezpieczenie to daje moż­li­wość uzy­ska­nia  pieniędzy na dziecko  już w trak­cie postę­po­wa­nia  –    jeszcze przed wyda­niem wyroku przez sąd. Co bardzo ważne, posta­no­wie­nie sądu w przed­mio­cie zabez­pie­cze­nia ali­men­tów jest tytu­łem wyko­naw­czym tj. że upraw­nia do wsz­czę­cia egze­ku­cji. Dzieje się tak dla­tego, że sąd nadaje temu posta­no­wie­niu klau­zulę wyko­nal­no­ści z urzędu. Mówiąc wprost – posia­da­jąc  posta­no­wie­nie o zabez­pie­cze­niu można udać się do komor­nika, aby  roz­po­czął egzekucję. Nawet wnie­sie­nie przez dru­giego mał­żonka – zobo­wią­za­nego do świad­czeń finan­so­wych,  zaża­le­nia na posta­no­wie­nie o zabez­pie­cze­niu nie wstrzy­muje wyko­na­nia zabezpieczenia.

Żądanie o zabezpieczenie alimentacyjne może zostać wniesione zarówno na piśmie, jak i w formie ustnej – do protokołu. Wniosek należy złożyć do sądu pierwszej instancji, w którym toczy się bądź będzie się toczyć sprawa. Może on zostać wniesiony zarówno z pozwem, jak i jeszcze przed wszczęciem postępowania. W drugim przypadku sąd wyznacza termin, w którym pozew musi zostać złożony. W sytuacji niezastosowania się do wyznaczonego terminu, wniosek o zabezpieczenie zostanie oddalony. Dodat­ko­wym uła­twie­niem, jest też to, że w przy­padku ubie­ga­nia się o zabez­pie­cze­nie ali­men­tów, nie musisz wyka­zy­wać „inte­resu praw­nego” jak ma to miej­sce przy zabez­pie­cze­niu innych rosz­czeń. Pod­stawą zabez­pie­cze­nia ali­men­tów jest tylko „upraw­do­po­dob­nie­nie roszczenia”.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów składany jest bez konieczności uiszczania opłat sądowych. Postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym, za wyjątkiem rozpoznawania wniosku o uchylenie lub ograniczenie uprzednio udzielonego zabezpieczenia, gdzie konieczne jest wyznaczenie rozprawy. Sąd nie ma zatem obowiązku wysłuchania drugiej strony przed wydaniem orzeczenia.

Postanowienie o zabezpieczeniu świadczenia alimentacyjnego jest doręczane obu stronom postępowania. Przysługuje na nie zażalenie, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia. Opłata sądowa od zażalenia wynosi 30 zł.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: