Rodzicu, czy zawsze odpowiesz za szkodę wyrządzoną przez Twoje dziecko?

Anna Mochniej        16 sierpnia 2016        Komentarze (1)

Na większości placów zabaw czy w sklepach można znaleźć tabliczki z informacjami, że za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. Jednak czy zawsze tak jest? Jakie są zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dzieci poniżej 13 roku życia?

W związku z tym, że osoby poniżej 13 roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych, nie można przypisać im winy (zgodnie z art. 426 Kodeksu Cywilnego „Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę”) .

Osoba doznająca szkody na skutek zachowań małoletnich ma jednak możliwość uzyskania stosownego odszkodowania. Art. 427 Kodeksu Cywilnego stanowi, iż w przypadku, gdy z powodu wieku, stanu psychicznego lub cielesnego, danej osobie nie można przypisać winy, to wówczas do naprawienia szkody obowiązany jest ten, kto z mocy ustawy lub umowy zobowiązany jest do nadzoru nad nią. Przepis ten stosuje się również do osób, które wykonują stałą pieczę nad takimi osobami, mimo obowiązku ustawowego lub umownego.

Od powyższej odpowiedzialności można zatem uwolnić się jedynie w przypadku, gdy osoba opiekująca lub nadzorująca uczyniła zadość obowiązkowi nadzoru albo szkoda powstałaby także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Taka regulacja broni przed przypisaniem odpowiedzialności za czyny np. małoletnich będących pod nadzorem rodziców, w sytuacjach gdy mimo odpowiedniego wykonywania swoich obowiązków nie istniała możliwość, by mogli zapobiec szkodzie.

Z powyższego wynika, że nie za każdą szkodę wyrządzoną przez Twoje dziecko będziesz odpowiadać. Oczywiście mogą odpowiadać np. rodzice, których pociecha wybiła szybę w oknie sąsiada, grając w piłkę, ale może również opiekun wycieczki zorganizowanej, który nie upilnował podopiecznego, a ten wyrządził szkody np. w sklepie z pamiątkami. Tak samo w szkole czy na koloniach to nie Ty nadzorujesz swoje dziecko, a nauczyciele i opiekunowie. To na ich barkach spoczywa wtedy odpowiedzialność za czyny nieletnich poniżej 13 roku życia.

Kodeks Cywilny przewiduje jednak wyjątek od zasady, zgodnie z którą małoletni poniżej 13 roku życia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę. Zgodnie bowiem z art. 428 Kodeksu Cywilnego: „Gdy sprawca z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego nie jest odpowiedzialny za szkodę, a brak jest osób zobowiązanych do nadzoru albo gdy nie można od nich uzyskać naprawienia szkody, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody od samego sprawcy, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i sprawcy, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego”. Małoletni odpowiada wówczas na zasadzie słuszności. Odpowiedzialność ta znajdzie zastosowanie tylko w przypadkach wyraźnie w ustawie przewidzianych.

A jak można minimalizować ryzyko związane z ponoszeniem kosztów za szkody wyrządzone przez Twoje dziecko? Jeśli obawiasz się, że Twoja pociecha może coś spsocić (bo taka jest natura dzieci), to warto zastanowić się nad wykupieniem polisy OC w życiu prywatnym.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Wojciech Rudzki Sierpień 19, 2016 o 12:39

Takie tabliczki wieszane w różnych miejscach to bardzo często klauzule niedozwolone w rozumieniu art. 385.1 KC 🙂 Są chyba nawet podobne wpisy w rejestrze klauzul.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: