Wsparcie finansowe po śmierci rodzica – kiedy dziecku należy się renta rodzinna?

Anna Mochniej        09 maja 2017        Komentarze (0)

Cierpienie po stracie bliskiej osoby jest uczuciem nieuniknionym. Zdarza się, że sytuacja ta dotyka bezpośrednio dziecka, gdy traci jednego z rodziców. Jest to niewyobrażalny dramat powodujący, że dziecko wymaga specjalnego traktowania. Instytucja renty rodzinnej ma zapewnić wsparcie finansowe właśnie dzieciom, którym oboje lub jedno z rodziców zmarło. W przypadku większej liczby dzieci renta rodzinna zostanie podzielona pomiędzy nimi.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom, gdy w chwili śmierci rodzic miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (przyjmuje się, że osoba ta była całkowicie niezdolna do pracy) bądź wcześniejszej emerytury. Przez dzieci uprawnione do pobierania renty rodzinnej rozumie się zarówno dzieci własne jak i dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione.

 Mają one prawo do renty rodzinnej, gdy:

  • nie ukończyły 16 lat,
  • nie ukończyły nauki w szkole ( jeśli przekroczyły 16 lat, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat). Wyjątkiem jest sytuacja, w której dziecko osiąga 25 rok życia będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej. Wówczas prawo do renty przedłuża się do czasu zakończenia danego roku studiów. Ma to na celu pomoc studiującym, osieroconym osobom w podjęciu pracy i rozpoczęciu życia na własny rachunek,
  • stały się całkowicie niezdolne do pracy ( bez względu na wiek).

Także przyjęte na wychowanie i utrzymanie wnuki, rodzeństwo i inne dzieci mają prawo do tego świadczenia. Ma to miejsce jeśli, co najmniej rok przed śmiercią emeryta bądź rencisty zostały przyjęte na wychowanie (chyba, że śmierć nastąpiła w wyniku wypadku) lub nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach. Także gdy emeryt/ rencista był opiekunem ustanowionym przez sąd należne jest to świadczenie. Dzieci, które chcą się ubiegać o rentę rodzinną muszą przedstawić dokument stwierdzający datę zgonu rodzica, po którym renta ma zostać przyznana. Obowiązkowym dokumentem w tym zakresie jest wyciąg z aktu zgonu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: