Zabieg w szpitalu a zgoda rodzica

Anna Mochniej        03 sierpnia 2016        Komentarze (0)

Każdy rodzic dba o zdrowie swojego dziecka, chodzimy na badania, podajemy lekarstwa, zarywamy noce gdy gorączkuje, natomiast pobyt dziecka w szpitalu to sytuacja stresująca zarówno dla dziecka jak i dla samych rodziców. Drodzy Rodzice, czy wiecie jakie zasady obowiązują lekarzy przy uzyskiwaniu zgody od pacjenta małoletniego?

W przypadku pacjenta, który nie ukończył 16 roku życia zazwyczaj zgodę na udzielenie świadczenia wyrażają jego przedstawiciele ustawowi (rodzice, opiekunowie, kurator). Gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Zgodę na proste czynności np. związane z prostą diagnostyką bez ingerencji w ciało pacjenta, a także osłuchiwanie, może wyrazić również opiekun faktyczny (niania, opiekunka, babcia).

Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym (wymagana jest konsultacja z innym lekarzem).

Jeśli oboje rodzice posiadają nieograniczoną władzę rodzicielską, to każde z nich jest uprawnione do decydowania o sprawach dziecka. Warto podkreślić, że zgodnie z art. 97 par. 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w razie konieczności decydowania o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. Do takich istotnych spraw należy np. zabieg chirurgiczny oraz inne czynności wymagające większej ingerencji w organizm. Wykonany zabieg nie utraci jednak przymiotu legalności, jeżeli zostanie wykonany za zgodą jednego z rodziców, w sytuacji konieczności podjęcia decyzji gdy kontakt z drugim rodzicem będzie niemożliwy (np. ze względu na pobyt za granicą). Jeśli rodzice są w separacji lub po rozwodzie i władza jednego z nich została ograniczona do ściśle określonych uprawnień, z których sąd wyłączył decydowanie o leczeniu, uprawnionym do wyrażenia zgody na zabieg jest drugi rodzic.

W stosunku do osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia wymagana jest zgoda kumulatywna (zarówno samego pacjenta jaki i przedstawiciela ustawowego).Gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego albo porozumienie się z nim jest niemożliwe wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Jeśli małoletni sprzeciwia się czynnościom medycznym, poza zgodą jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego albo w przypadku niewyrażenia przez nich zgody wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

W przypadku konieczności wykonania zabiegu lub zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta małoletniego powyżej 16 roku życia, lekarz musi uzyskać na to zgodę przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela lub porozumienie się z nim jest niemożliwe – zezwolenie sądu opiekuńczego. W tym przypadku wymagana jest także pisemna zgoda małoletniego. Jeśli przedstawiciel ustawowy małoletniego pacjenta powyżej 16 roku życia nie zgadza się na wykonanie przez lekarza powyższych czynności, a są one niezbędne do usunięcia niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia, lekarz może wykonać takie czynności po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.

Kiedy lekarz jest zwolniony z obowiązku uzyskania zgody? Lekarz może wykonać czynności, bez zgody przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź zgody właściwego sądu opiekuńczego, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. O wykonywanych czynnościach lekarz niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: