A man in a black suit loosening his tie

Prawo pracy a mobbing: jakie są przepisy dotyczące przeciwdziałania mobbingowi?

Prawo pracy a mobbing: jakie są przepisy dotyczące przeciwdziałania mobbingowi?

Mobbing to nieakceptowane zachowanie w miejscu pracy, które ma na celu upokorzenie, zastraszanie lub wykluczenie danej osoby. W celu ochrony pracowników przed mobbingiem, istnieją przepisy prawne, które nakładają na pracodawców obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku. Poniżej omówię najważniejsze przepisy dotyczące przeciwdziałania mobbingowi w polskim prawie pracy.

 1. Przeciwdziałanie mobbingowi – obowiązek pracodawcy
  Każdy pracodawca ma obowiązek podjąć odpowiednie środki w celu przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Jest to nakazane przez Kodeks Pracy, gdzie w art. 94¹ przewidziano, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym do zapobiegania mobbingowi.

 2. Polityka antymobbingowa i zasady postępowania
  Aby przeciwdziałać mobbingowi, pracodawca powinien wprowadzić politykę antymobbingową oraz ustalić zasady postępowania w przypadku wystąpienia mobbingu. W praktyce oznacza to opracowanie dokumentów wewnętrznych, które precyzują, jakie zachowania są niedopuszczalne w miejscu pracy i jakie konsekwencje poniosą sprawcy takiego mobbingu.

 3. Przykłady zachowań wskazujących na mobbing
  Aby umożliwić identyfikację mobbingu, warto znać przykładowe zachowania, które mogą na niego wskazywać. Należą do nich: obraźliwe komentarze, poniżanie lub szykany, zapowiedź wstrzymania awansu lub zapewnienia niecierpiącego zwłoki, izolowanie danej osoby, nadmierne kontrolowanie jej pracy, powtarzające się nadgodziny lub przymus wykonywania zadań poniżej kwalifikacji.

 4. Obowiązek zgłaszania przypadków mobbingu
  Pracownicy, którzy są świadkami lub ofiarami mobbingu, mają prawo zgłaszać takie przypadki swoim bezpośrednim przełożonym lub do wyznaczonego wewnętrznego koordynatora antymobbingowego. W razie braku reakcji ze strony pracodawcy, można skierować takie zgłoszenie na drogę sądową.

 5. Postępowanie w sprawie mobbingu
  W przypadku zgłoszenia mobbingu, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wewnętrznego postępowania w celu wyjaśnienia zarzutów oraz podjęcia odpowiednich działań. Postępowanie to powinno być prowadzone w sposób profesjonalny i w taki sposób, aby zapewnić ochronę praw zarówno skarżącego, jak i oskarżonego.

 6. Konsekwencje prawne dla sprawcy mobbingu
  Osoba, która dopuściła się mobbingu, może być pociągnięta do odpowiedzialności prawnej. Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca może zastosować odpowiednie sankcje wobec sprawcy mobbingu, włączając w to upomnienie, nagany, karę pieniężną, a nawet wypowiedzenie umowy o pracę.

 7. Rola Państwowej Inspekcji Pracy
  W celu skutecznego przeciwdziałania mobbingowi, istotną rolę pełni Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). PIP ma możliwość kontroli pracodawców i ich działań w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. W razie wykrycia mobbingu, PIP może nakładać na pracodawców odpowiednie sankcje.

Podsumowując, przepisy prawne dotyczące przeciwdziałania mobbingowi są istotne dla ochrony pracowników przed tym nieakceptowalnym zachowaniem w miejscu pracy. Pracodawcy mają obowiązek wdrożenia odpowiednich procedur, wprowadzenia polityki antymobbingowej oraz podjęcia działań w przypadku zgłoszenia mobbingu. Pracownicy z kolei powinni znać swoje prawa i w razie wystąpienia mobbingu niezwłocznie zgłosić tę sytuację swojemu przełożonemu lub do Państwowej Inspekcji Pracy. Dzięki wspólnemu działaniu możemy skutecznie przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *