woman holding sword statue during daytime

Prawo konsumenckie a reklamacje towarów i usług

Reklamacje towarów i usług – jakie prawa przysługują konsumentom?

W dzisiejszych czasach konsumenci mają coraz większe oczekiwania wobec produktów i usług, które nabywają. Niestety, nie zawsze otrzymują one to, czego oczekiwali, co prowadzi do konieczności reklamacji. Przedsiębiorcy są zobowiązani do przestrzegania praw konsumentów, które są uregulowane w prawie konsumenckim. W niniejszym artykule przyjrzymy się trosce o konsumenta w kontekście reklamacji towarów i usług.

 1. Reklamacje – podstawa prawna

Reklamacje są ściśle uregulowane w prawie konsumenckim. Konsument ma prawo zgłosić reklamację w przypadku, gdy sprzedane mu produkty lub usługi są wadliwe, niezgodne z umową lub nie spełniają oczekiwanych standardów jakości. Prawo konsumenta do reklamacji wynika z przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

 1. Prawa konsumenta w przypadku reklamacji

W przypadku dokonania zakupu wadliwego towaru lub skorzystania z usługi, która nie spełnia oczekiwań, konsument ma prawo do:

 • Złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od momentu dostarczenia produktu lub wykonania usługi,
 • Odstąpienia od umowy,
 • Naprawy lub wymiany wadliwego towaru na nowy,
 • Obniżenia ceny lub zwrotu części zapłaconej kwoty,
 • Odszkodowania za szkodę poniesioną w wyniku wadliwego produktu lub usługi.
 1. Jak zgłosić reklamację?

Aby skutecznie złożyć reklamację, konsument powinien:

 • Sporządzić reklamację na piśmie lub za pomocą narzędzi elektronicznych,
 • Opisać w niej wadę towaru lub usługi, datę jej ujawnienia oraz oczekiwane rozwiązanie,
 • Dołączyć dowody zakupu (paragon, fakturę),
 • Zwrócić towar wadliwy w stanie, w jakim go otrzymał, chyba że przedsiębiorca zdecyduje inaczej,
 • Zachować potwierdzenie złożenia reklamacji.
 1. Postępowanie reklamacyjne

Po złożeniu reklamacji, przedsiębiorca ma obowiązek rozpatrzyć ją w ciągu 14 dni. W przypadku towarów, które nie mogą być sprawdzone na miejscu, okres ten może się przedłużyć do 30 dni. Jeśli reklamacja zostanie uznana, przedsiębiorca jest zobowiązany do naprawy towaru, wymiany na nowy lub zwrócenia pieniędzy. W przypadku odrzucenia reklamacji, konsument ma prawo odwołać się do rzecznika praw konsumenta lub złożyć sprawę do sądu.

 1. Reklamacje usług – szczególne przypadki

Reklamacje dotyczące usług mogą być bardziej skomplikowane niż reklamacje dotyczące towarów. W przypadku niewystarczającej jakości lub niezgodności z umową usługi, konsument ma prawo do naprawy braków, wyjaśnienia przyczyn niezgodności oraz obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

 1. Prawo konsumenta – pouczony kupujący

Zgodnie z prawem konsumenckim, dostawcy towarów i usług są zobowiązani do informowania konsumentów o ich prawach dotyczących reklamacji. Kupujący powinien być świadomy swoich praw i odpowiednio zabezpieczać się przy zakupach, np. dbając o zachowanie dowodów zakupu.

 1. Rozwiązania pozasądowe

W przypadku sporów między konsumentem a przedsiębiorcą, istnieją różne rozwiązania pozasądowe, do których można się zwrócić. Są to m.in. mediacje, przewodniczący sądu polubownego czy europejskie centra konsumenckie. Wybór takiego rozwiązania umożliwia rozwiązanie sporu w sposób szybki i efektywny, bez konieczności długotrwałego prowadzenia sprawy sądowej.

Podsumowanie

Reklamacje towarów i usług są wpisane w dzisiejszą rzeczywistość konsumencką. Dzięki prawu konsumenckiemu, konsument ma wiele praw w przypadku nabywania wadliwych produktów lub korzystania z niezgodnych z umową usług. Pamiętajmy o swoich prawach, zgłaszając reklamacje w sposób właściwy i skuteczny. W przypadku braku zgody ze strony przedsiębiorcy, warto skorzystać z rozwiązań pozasądowych. Ostatecznie, troska o jakość towarów i usług jest wspólnym interesem zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *